Ο υπουργός Εσωτερικών απαντά ως Πόντιος Πιλάτος για το ΓΕΛ Ζηπαρίου της Κω

Υπουργός Εσωτερικών- Τσίπρας

Υπουργός Εσωτερικών- ΤσίπραςΑπάντηση στην Ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος και Εμμανουήλ Συντυχάκης, για το θέμα της άμεσης ανέγερσης σχολικού κτηρίου για τη στέγαση του ΓΕΛ Ζηπαρίου της Κω, έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην απάντηση σχετικά με την ανέγερση σχολικού κτηρίου παραπέμπει στην αρμοδιότητα του Δήμου να διαχειριστεί τη χρηματοδότηση  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες, ενώ για το θέμα της μίσθωσης παραπέμπει πάλι στο Δήμο Κω.

Είναι καθαρή κοροϊδία να κρύβεται το ίδιο το Υπουργείο πίσω από την παράθεση της γραφειοκρατικής διαδικασίας , της οποίας το ουσιαστικό περιεχόμενο είναι η δραστική μείωση των πόρων για τους ΟΤΑ, μια περικοπή που αγγίζει το 60% τα τελευταία χρόνια. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ της φοροληστείας του λαού, προορίζονται για επιδότηση των επενδύσεων, για ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά για την παιδεία των παιδιών δεν υπάρχει χρήμα. Το ίδιο και για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, που εκεί πέφτουν δισεκατομμύρια χωρίς δεύτερη σκέψη. Για τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών θα ξοδεύουν το μελάνι να απαντούν, τι προβλέπει η νομοθεσία!

Το ΚΚΕ, οι ταξικές δυνάμεις , το αγωνιστικό κίνημα , το ΠΑΜΕ, η Κοινωνική Συμμαχία, θα είναι παρόντες κάθε μέρα παντού, και στους δρόμους και στη Βουλή. Ο αγώνας είναι διαρκείας, θα πρέπει να οδηγήσει σε ανατροπή αυτού του σάπιου και διεφθαρμένου συστήματος, των κυβερνήσεών του, για αποδέσμευση από την ΕΕ, με ένα κοινωνικό και οικονομικό σχέδιο που θα έχει στο νου του, στο επίκεντρό του, τον εργαζόμενο άνθρωπο, θα έχει τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες του λαού και των παιδιών του.

Η Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών:

Θέµα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 467/17-10-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σταύρος Τάσσος και Εµµανουήλ Συντυχάκης, µε θέµα «Να κτισθεί άµεσα το σχολικό κτήριο για τη στέγαση του ΓΕΛ Ζηπαρίου της Κω», κατά λόγο αρµοδιότητας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

Η χρηµατοδότηση των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισµό ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων ∆ηµοτικών Συµβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Επίσης, µε την παρ. 4 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» προσετέθη στο άρθρο 75 παρ. Ι του ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» υπό τον τοµέα στ΄ «Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού» εκτός των άλλων και η ακόλουθη αρµοδιότητα:

«16. Η µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, η στέγαση και η συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισµός της αποκλειστικής χρήσης ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας».

Επιπλέον η αρµοδιότητα για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής ακινήτου προς µίσθωση για τη στέγαση σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ασκείται από τους δήµους.

Σε κάθε περίπτωση επισηµαίνεται ότι η σκοπιµότητα λήψης απόφασης µίσθωσης ακινήτου τρίτου προς στέγαση σχολικής µονάδας ανήκει στην αρµοδιότητα του εκάστοτε δήµου, η δε νοµιµότητα των σχετικών αποφάσεων, σύµφωνα µε την προαναφερόµενη νοµοθεσία αποτελεί προτεραιότητα των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, οι οποίες ασκούν κατά το Σύνταγµα (άρθρο 102), τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού.

Το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο απόδοσης εσόδων από τους ΚΑΠ, καλύπτει, τα µισθώµατα ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω αφού έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες διαδικασίες για την ενοικίαση των εν λόγω ακινήτων.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουµε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από το ∆ήµο Κω, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 35452/2017 έγγραφο και, µόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενηµερωθεί η Βουλή των Ελλήνων µε νεότερο έγγραφό µας.

Κατά τα λοιπά, αρµόδιο να ενηµερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώµενο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Η ΕΡΩΤΗΣΗ

http://torodami.gr.www603.your-server.de/erothseis-kke-sth-voulh-gia-sxoleia-ko/

λείου