Η από 7/3/2018 απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, στην Ερώτηση του ΚΚΕ – Να κτιστεί άμεσα το σχολικό κτήριο για τη στέγαση του ΓΕΛ Ζηπαρίου της Κω.

Υπουργείο Παιδείας

Υπουργείο ΠαιδείαςΤο Υπουργείο Παιδείας απαντά στην Ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ με θέμα «Να κτιστεί άμεσα το σχολικό κτίριο για τη στέγαση του ΓΕΛ Ζηπαρίου της Κω», ως εξής:

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 467/17-10-2017»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 467/17-10-17, την οποία κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Σταύρος Τάσσος και κ. Μανώλης Συντυχάκης, σχετικά με τη στέγαση του ΓΕΛ Ζηπαρίου Κω και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο κτηριολογικό πρόγραμμα. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181/Α’ όπως έχει τροποποιηθεί) και ισχύουν για την ΟΣΚ Α.Ε. (πλέον «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.») και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (πλέον Δήμους) όλης της χώρας (αρ. 18 του Ν.3467/2006, ΦΕΚ 128/Α’).

Η μέριμνα για τη σχολική στέγη (συντήρηση, βελτίωση, επισκευή, απόκτηση γης, ανέγερση κτηρίων) εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων (άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ’ του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α’, άρθρο 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’, άρθρο 5 του Ν.1894/1990, ΦΕΚ 110/Α’). Η επίλυση στεγαστικών προβλημάτων εξετάζεται στον ετήσιο προγραμματισμό έργων των Δήμων (άρθ. 266 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθ. 79 παρ. 1 του Ν.4172/2013), σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι παρεμβάσεις δρομολογούνται συναρτήσει των αναγκών 2 που ανακύπτουν κατόπιν ιεραρχικής αξιολόγησης.

 Οι Δήμοι είναι επίσης αρμόδιοι για τη μίσθωση ακινήτων με σκοπό τη στέγαση σχολικών μονάδων, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εξέτασης της καταλληλότητας διατιθέμενων ακινήτων.

Αναφορικά με το ιδρυθέν ΓΕΛ Ζηπαρίου της Κω, ο Δήμος της Κω, όπως απορρέει από τις αρμοδιότητές του, είναι δυνατόν να προβεί στη μίσθωση ακινήτου ως προσωρινή λύση για τη στέγαση της νέας σχολικής μονάδας μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος με την εξεύρεση κατάλληλου χώρου για την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος.

Επισημαίνεται ότι πριν από τη σύνταξη της μελέτης προηγείται η υποβολή σχετικού αιτήματος στο ΥΠΠΕΘ για εκπόνηση κτηριολογικού προγράμματος για την εν λόγω σχολική μονάδα. Περαιτέρω, στο αριθμ. 6485/23-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, όπως μας διαβίβασε η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, αναφέρονται τα εξής: «…Καταρχάς στο νησί της Κω είναι επιβεβλημένη η ίδρυση/ανέγερση και τρίτου Γυμνασίου Πόλεως Κω, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα άλλα δύο Γυμνάσια που λειτουργούν. Η παραπάνω θέση της ΔΔΕ Δωδεκανήσου αποτέλεσε το περιεχόμενο πρότασης προς τον Δήμο Κω μαζί με την διαπίστωση της ανάγκης για άμεση επίλυση του προβλήματος στέγασης του νεοϊδρυθέντος ΓΕΛ Ζηπαρίου Κω. Ο Δ/ντής ΔΔΕ Δωδεκανήσου επισκέφτηκε πολλές φορές το χώρο με την επιτροπή καταλληλότητας κτιρίων του Δήμου Κω και είδε τους χώρους που πρότεινε για ενοικίαση ο Δήμος Κω ως προσωρινή λύση στο ζήτημα της στέγασης.

Η μόνη απάντηση στην πρόταση /πρόσκληση του Δήμου Κω αφορούσε ένα παλαιό κτίριο , το οποίο εκτιμούμε ότι χρήζει σοβαρών και πολλών επισκευών που κατά τη γνώμη του Δ/ντή ΔΔΕ Δωδεκανήσου, ενδέχεται, να κοστίσει περισσότερο από την αποπεράτωση /τροποποίηση του υφιστάμενου κτιρίου που βρίσκεται στα μπετά και το οποίο προορίζονταν να στεγάσει το παλαιό Δημαρχείο Ζηπαρίου Κω.

Τέλος εκτιμούμε ότι καταλληλότερος για να παράσχει τις απαραίτητες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις στα θιγόμενα με τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ζητήματα είναι ο Δήμος Κω.» Κατόπιν των ανωτέρω αρμόδιο να απαντήσει αναφορικά με τα θέματα που θίγονται στην Ερώτηση είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την εποπτεία του εμπίπτουν οι Δήμοι.

Εσωτερική διανομή                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Γραφείο κ. Υπουργού
  2. Δ/νση Κτηρ. Υλικ/κής Υποδομής           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
  3. Περ. Δ/νση Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου

  1. Τ.Κ.Ε.