Ισότιμη συμμετοχή στην προκήρυξη 3/Κ/2018 του ΑΣΕΠ, ζητούν μαθητές του Εσπ.ΕΠΑΛ Ρόδου

ΕΠΑΛΜαθητικό Συμβούλιο του Εσπ. ΕΠΑ.Λ. Ρόδου

esp.epal.rodos@gmail.com

ΑΝΑΦΟΡΑ

Η ειδικότητα του ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 “Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου”, προέρχεται από την συγχώνευση των ειδικοτήτων α) Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων & Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, και β) Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου), οι οποίες λειτουργούσαν στις καταργηθείσες ΕΠΑΣ (πρώην ΤΕΣ).

Για αυτές τις ειδικότητες που συγχωνεύτηκαν είχαν εκδοθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τα ΠΔ.112/2012 (ΦΕΚ, 197,τ.Α, 2012 ) και ΠΔ.114/2012 (ΦΕΚ, 199,τ.Α, 2012).

Από το 2014 μέχρι και σήμερα, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, του εποπτευόμενου αυτού φορέα ΕΟΠΠΕΠ και της Γ. Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, δεν έχει εκδοθεί αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων με τα υφιστάμενα ΠΔ.112/12 και Π.Δ.114/12 για την ειδικότητα του ΕΠΑΛ Ν.4186/2013 “Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου”.

Ως απόφοιτοι αυτής της ειδικότητας (πανελλαδικά), έχουμε αποκλειστεί χωρίς υπαιτιότητά μας από την συμμετοχή μας στην 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, παρόλο που είμαστε κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, ο οποίος θεωρείται ως κύριος τίτλος με ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ 703, και αποδεκτός για τις αντίστοιχες θέσεις που αναφέρει η προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2018, τ. ΑΣΕΠ).

Όμως, αν συμμετέχουμε στην 3Κ/2018 και υποβάλλουμε δήλωση, δεν θα γίνουμε δεκτοί στις αντίστοιχες θέσεις, γιατί δεν θα κατέχουμε μέχρι την λήξη της προθεσμίας τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:

  • ΚΩΔ. 020: Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ή βεβαίωση αναγγελίαςστο αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.
  • ΚΩΔ. 049: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.
  • ΚΩΔ. 050: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 2ης ειδικότητας ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.
  • ΚΩΔ. 051: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Υδραυλικού του π.δ. 112/2012, όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω προσόντα απαιτούνται για τις θέσεις που αντιστοιχούν στον ΚΩΔ.ΤΙΤΛΟΥ 703 και αναφέρονται σε διατάξεις του ΠΔ.112/12.

Επειδή μας στερείται η δυνατότητα με την υπάρχουσα νομοθεσία να αποκτήσουμε βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη υδραυλικού, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτεχνίτη υδραυλικού, κ.α., εδώ και 2 χρόνια από την αποφοίτησή μας από τα ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, δεν μπορούμε να υποβάλουμε δήλωση για την συμμετοχή μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Επειδή, η ειδικότητα Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης της ΕΠΑΣ έχει αντιστοιχηθεί, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (7213/Γ2/20-01-2014), με την ειδικότητα Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, ζητούμε την ισότιμη συμμετοχή μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.

Η αναφορά απευθύνεται προς  1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ  κ. Μπαξεβανάκη Δημήτρη Β) ΔΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ Α 2) ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ    κ. Ευστράτιο Ζαφείρη 3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ και κοινοποιείται στα ΕΠΑΛ και ΜΜΕ

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης, κατέθεσαν σήμερα αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής για τον κ. Υπουργό Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων, το παραπάνω αίτημα  του Μαθητικού Συμβουλίου του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ρόδου με την οποία ζητούν την άμεση χορήγηση Βεβαίωσης, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η οποία να βεβαιώνει ότι κατέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 112/12 τα Απαραίτητα Πρόσθετα Προσόντα (ΚΩΔ.20, ΚΩΔ.049, ΚΩΔ.50, ΚΩΔ.51) της προκήρυξης 3Κ/2018 και ότι χορηγείται για την συμμετοχή μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 στην θέση της Βεβαίωση Αναγγελίας ή Άδειας του Π.Δ. 112/12.