Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών για το 1ο και 2ο ΓΕΛ και το Γυμνάσιο Κω

ΓΕΛ ΛΩ

ΓΕΛ ΛΩΑπάντηση στην Ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Σταύρου Τάσσου και Εμμανουήλ Συντυχάκη με θέμα την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών για την αποκατάσταση του 1ου και 2ου ΓΕΛ Κω και του 1ου Γυμνάσιο Κω, έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέροντας τα εξής:

Θέµα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 466/17-10-2017 Ερώτηση
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σταύρος Τάσσος και Εµµανουήλ Συντυχάκης, µε θέµα «Να ολοκληρωθούν άµεσα οι εργασίες αποκατάστασης και να παραδοθούν στους µαθητές το 1ο και 2ο ΓΕΛ Κω και το 1ο Γυµνάσιο Κω», κατά λόγο αρµοδιότητας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
“Η χρηµατοδότηση των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισµό ο οποίος ψηφίζεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.
Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων ∆ηµοτικών Συµβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά στον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών τους και στον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Στο πλαίσιο αυτό, στο ∆ήµο Κω του Νοµού ∆ωδεκανήσου, κατανεµήθηκε από τους Κ.Α.Π. για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2017 ποσό 79.600,00 €, ενώ στον ίδιο ∆ήµο αποδόθηκε από τους ίδιους πόρους για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων το έτος 2016 συνολικό ποσό 691.020,00 €, ενώ αντίστοιχο ποσό έχει προγραµµατισθεί να κατανεµηθεί τµηµατικά στον ίδιο ∆ήµο και κατά τα τρέχον έτος. Ήδη από τους Κ.Α.Π. ∆ήµων έτους 2017, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έχει αποδοθεί στο ∆ήµο Κω ποσό 345.510,00 €.
Επίσης, µε την υπ΄ αριθµ. 26567/07-08-2017 Απόφαση ο δήµος επιχορηγήθηκε µε ποσό 300.000,00 €, για την πρόληψη και αντιµετώπιση ζηµιών και καταστροφών από θεοµηνίες (ΣΑΕ055), από το οποίο έως σήµερα δεν έχει γίνει κάποια εκταµίευση.
Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουµε ότι έχουν ζητηθεί στοιχεία από το ∆ήµο Κω, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 35453/19-10-2017 έγγραφο και, µόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενηµερωθεί η Βουλή των Ελλήνων µε νεότερο έγγραφό µας.
Κατά τα λοιπά, αρµόδιο να ενηµερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώµενο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.”
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

 

http://torodami.gr/erothseis-kke-sth-voulh-gia-sxoleia-ko/