Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. – Για το σχέδιο νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

περιφέρεια

Αναφορικά με το σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τις απαράδεκτες ρυθμίσεις που αυτό περιλαμβάνει η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας δημοσίευσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Την πεπατημένη όλων των Περιφερειαρχών ακολούθησε και η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου, αφού όπως καταγγέλλουν οι Σύλλογοι της Περιφέρειας ζήτησε την γνώμη τους μέσα σε ασφυκτικό χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας ότι η γνώμη που ζητούν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 241 του ν. 3852/2010 και όχι μια ουσιαστική διαδικασία και επιβεβαιώνοντας ότι η ρύθμιση αυτή αξιοποιείται περισσότερο ως διαδικασία ενσωμάτωσης και χειραγώγησης των εργαζομένων, παρά για έναν ουσιαστικό διάλογο και την ικανοποίησης αιτημάτων τους.

Παρ’ όλα αυτά και γνωρίζοντας ότι ο Οργανισμός αποτελεί ένα εργαλείο άσκησης της πολιτικής, μεταφοράς και εξειδίκευσης από το αστικό κράτος επιλογών, κατευθύνσεων και ρυθμίσεων στην Περιφέρεια εργαζόμενοι, Σωματεία και Ομοσπονδία δεν παραιτούμαστε από την προσπάθεια ανάδειξης των στόχων του, του ρόλου και του περιεχομένου του και ταυτόχρονα επίλυσης έστω και επιμέρους ζητημάτων. Εξάλλου στον Οργανισμό αποτυπώνονται εκτός από το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας και οι εργασιακές σχέσεις και οι συνθήκες εργασίας μας.

Στις αρχικές σελίδες του σχεδίου του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, που δεν συνοδεύεται από καμιά μελέτη, ούτε έχει επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολογία για τις αλλαγές που επιφέρει, καταγράφονται οι πραγματικοί στρατηγικοί στόχοι της Περιφερειακής Αρχής, όπως εξάλλου περιλαμβάνονται και στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ότι «Κεντρική αποστολή των Περιφερειών είναι να σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις Αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.» (άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 3852/2010)».

Θεωρούμε ψευδεπίγραφη την αναφορά στην εισήγηση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ότι έχει ληφθεί υπόψη «ο πολυνησιακός χαρακτήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (48 κατοικημένα νησιά που εκτείνονται σε δύο νομούς – Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και τα οποία διασυνδέονται είτε ακτοπλοϊκώς είτε αεροπορικώς)», γιατί για τους εργαζόμενους η νησιωτικότητα δεν συνδέεται με τις ανάγκες του τουριστικού κεφαλαίου, αλλά με την αντιμετώπιση όλων των λαϊκών αναγκών στην υγεία, την παιδεία, τις ασφαλείς και φτηνές μεταφορές κλπ, ζητήματα που προϋποθέτουν την εξασφάλιση πόρων για στελέχωση, εξοπλισμό, υποδομές κ.α.

Αυτό που πραγματικά έλαβε υπόψη της η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου είναι όπως αναφέρεται στην εισήγηση «η αποφυγή δημοσιονομικής επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού» και ότι «το διαθέσιμο δυναμικό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τα τελευταία 14 χρόνια δεν συναρτάται με καμία από αυτές τις μεταβλητές παρά μόνον με την απαγόρευση νέων προσλήψεων πλέον των 5 ετών και τον περιορισμό προσλήψεων 1:1τα τελευταία 5 έτη» και πως με αυτά τα δεδομένα, που δεν αμφισβητεί θα υπηρετηθεί πιο αποτελεσματικά, μπαλώνοντας καταστάσεις «το οικονομικό τοπίο της επικράτειας της ΠΝΑΙ που καταλαμβάνεται κατά συντριπτικά από τον τριτογενή τομέα και συγκεκριμένα από τον Τουρισμό και τις υποστηρικτικές σε αυτόν δραστηριότητες».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ο διαχωρισμός των τεχνικών έργων, σε αυτά που αφορούν τις λαϊκές ανάγκες και μπορεί και να «καρκινοβατούν» και στα «ειδικά έργα» (Τμήμα Ειδικών Έργων) που «θα υπάγεται απευθείας στην Γενική Δ/νση Υποδομών και θα λειτουργεί ως Διευθύνουσα υπηρεσία για τα Ειδικά Έργα που μελετώνται, ανατίθενται, εκτελούνται παρακολουθούνται ως έργα ειδικής μέριμνας».

Το σχέδιο του Οργανισμού βρίθει από απαράδεκτες ρυθμίσεις, νομοθετικές καταστρατηγήσεις, νομικές υπερβάσεις και σκόπιμες ασάφειες.

Συγκεκριμένα:

 1. Καταστρατηγεί το άρθρο 186 του Καλλικράτη (ν.3852/2010), σύμφωνα με το οποίο κατανέμονται οι αρμοδιότητες των Περιφερειών σε συγκεκριμένους τομείς ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι «η άσκηση των αρμοδιοτήτων οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης» και ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα «συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και οργανισμού» δημιουργώντας Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις με πολυτομεακές Δ/νσεις και Τμήματα.

Έτσι πχ εξασφαλίζεται η αντιστοίχιση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών με τις τρεις Δ/νσεις του ΥΠΑΑΤ που τις αναθέτουν αντικείμενα προγράμματα και χειρισμούς (Υγείας των Ζώων, Ευζωίας και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών και Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.

Στο σχέδιο οι τομείς αυτοί δεν λαμβάνονται υπόψη στις προτεινόμενες οργανικές μονάδες, Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις και πολύ παραπάνω στις πολυτομεακές Δ/νσεις και Τμήματα.

 1. Καταστρατηγεί το άρθρο 84, παρ.7 του Υπαλληλικού Κώδικα (ΥΚ ν.3528/2007) στο οποίο προβλέπεται ότι «Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος…». Ζήτημα που έχει εξεταστεί και σε αποφάσεις του ΣΤΕ (πχ απόφαση 2817/2017), και όπως αναφέρεται «οι Οργανισμοί των Περιφερειών μπορούν κατά την αληθή έννοια να θεσπιστούν είτε κοινοί για το σύνολο των Περιφερειών είτε αυτοτελώς για κάθε Περιφέρεια με την αυτή κατά βάση για όλες τις περιφέρειες δομή και διάρθρωση».

Στο σχέδιο οι προτεινόμενες οργανικές μονάδες παρεκκλίνουν από τους Οργανισμούς όλων των Περιφερειών της χώρας και από τα πρότυπα ΠΔ των αρχικών Οργανισμών και ιδιαίτερα τα πολυτομεακά Τμήματα συνιστούν μια απαράδεκτη μίξη οργανικών μονάδων, με ένα απαράδεκτο κομφούζιο αρμοδιοτήτων.

 1. Η Περιφερειακή Αρχή αποδεχόμενη την μεγάλη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού (402 υπάλληλοι το 2024, από 520 το 2011, μείωση -22,69%), προσπαθεί να μπαλώσει τις τεράστιες ελλείψεις, τσαλαπατώντας βασικές αρχές οργάνωσης των υπηρεσιών και διοικητικού δικαίου, ιεραρχίας και διάταξης των υπαλλήλων, τομεακής διάρθρωσης αρμοδιοτήτων κλπ.

Ταυτόχρονα αξιοποιεί την μεγάλη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού για να δημιουργήσει ένα μοντέλο διοίκησης, που «όλοι» θα πρέπει να τα κάνουν «όλα», ανεξάρτητα από κλάδους, ειδικότητες και επιστημονική γνώση, καταστρατηγώντας το άρθρο 30 του ΥΚ , που αναφέρεται στα καθήκοντα του υπαλλήλου και συγκεκριμένα ότι « 1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. 2. Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. 3.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.». Με λίγα λόγια θέλει και προσπαθεί να νομιμοποιήσει και να μονιμοποιήσει το απαράδεκτο καθεστώς των λεγόμενων «παράλληλων καθηκόντων», που όλα τα χρόνια τα εφάρμοζε γενικευμένα και κατά παράβαση των παραπάνω αναφερομένων.

 1. Αποτελεί υποκρισία η δήθεν εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, γιατί την ίδια ώρα που προσπαθεί να μπαλώσει τα κενά που υπάρχουν σε διάφορα Τμήματα δημιουργεί νέες Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις, αυξάνοντάς τες σε 8 από 6 και σε 40 από 29 αντίστοιχα, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα άλλες, όπως τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας, που από 2 που ήταν (μία σε Δωδεκάνησα και μία σε Κυκλάδες, με τρία Τμήματα σε κάθε έδρα και τα αντίστοιχα στα Επαρχεία) τώρα στο σχέδιο έχει μία Δ/νση με δύο Τμήματα και με συγχώνευση όλων των Τμημάτων!!!

Η υποτίμηση διακρίνει και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, αφού στο προτεινόμενο σχέδιο τις υποβιβάζει αισθητά καθώς προβλέπει την υποβάθμιση των προηγούμενων Δ/νσεων σε δύο Τμήματα (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) και την ένταξή τους σε μία Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα. Επί της ουσίας υποβαθμίζει τους ελέγχους που αφορούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας, τον έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης (στο Νότιο Αιγαίο δεν λειτουργεί ούτε ελεγκτική δομή του ΕΦΕΤ), τις εξαγωγές προϊόντων, τα προγράμματα για την υγεία και την ευζωία των ζώων, την προτεραιοποίηση και την αξιολόγηση προβλημάτων και κινδύνων, για την άμεση λήψη αποφάσεων βαρύνουσας σημασίας- λόγω και γειτνίασης με την Τουρκία (με πρόσφατα παραδείγματα αντιμετώπισης επιζωοτικών όπως η Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, η Ευλογιά, η Λύσσα, κλπ.).

Γενικότερα υποτιμά όλες τις «παραγωγικές» Δ/νσεις, που σχετίζονται με τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες των Περιφερειών, καταργώντας και συγχωνεύοντας τες, την ίδια ώρα που δημιουργεί 8 νέες Δ/νσεις διοικητικού χαρακτήρα, τις Δ/νσεις υποστήριξης σε κάθε Γενική Δ/νση.

Προσπερνά σκόπιμα πως η δουλειά βγαίνει από τα Τμήματα, από τους υπαλλήλους που είναι κατανεμημένοι στα Τμήματα, γιατί όλοι οι υπάλληλοι κατανέμονται στα Τμήματα και στα Γραφεία (εάν υπάρχουν).

Οι Γενικοί Δ/ντές και οι Δ/ντές ασκούν διοίκηση, έχουν επιτελικό ρόλο, την ευθύνη για το συντονισμό, τον έλεγχο κλπ, αλλά δεν υλοποιούν τις αρμοδιότητες στο πεδίο δράσης κάθε υπηρεσίας.

Και στα Τμήματα γίνεται η μεγάλη κατακρεούργηση και η τερατογένεση των νέων πολυτομεακής λειτουργίας. Συγκεκριμένα μειώνει τα Τμήματα στις έδρες από 118 σε 97 και τα Τμήματα στα Επαρχεία από 91 σε 45!!!

 1. Στο σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας καταστρατηγείται το άρθρο 16 του ν.4440/2016, σύμφωνα με το οποίο «Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των ως άνω φορέων, τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους και τα αντίστοιχα περιγράμματα θέσεων εργασίας», αφού δεν συνοδεύεται με τα αναγκαία περιγράμματα θέσεων εργασίας. Η παράλειψη αυτή κατά την άποψή μας δεν είναι τυχαία αφού όπως αναφέραμε με τα πολυτομεακής λειτουργίας Τμήματα (Πολιτών & Επιχειρήσεων, Λειτουργίας &Υποστήριξης) θέλει να δημιουργήσει ένα μοντέλο διοίκησης, που «όλοι» θα πρέπει να τα κάνουν «όλα», ανεξάρτητα από κλάδους, ειδικότητες και επιστημονική γνώση, αδιαφορώντας γι αυτά και καταστρατηγώντας το άρθρο 30 του ΥΚ.

Η τυχόν δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων εργασίας στα πολυτομεακής λειτουργίας Τμήματα εκτός από το απαράδεκτο του περιεχόμενου του δεν θα αφήνει περιθώριο να καλυφθούν οι όποιες θέσεις ζητηθούν μέσω της διαδικασίας της «κινητικότητας», δεδομένου ότι «το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση» (άρθρο 6 ν.4440/2016).

 1. Καταστρατηγεί με την Δ/νση Προϋπολογισμού, Εσόδων & Συναλλαγών του Σχεδίου τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται άμεσα στις διατάξεις του ν. 4270/2014, τις διατάξεις περί ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πληρωμή των δαπανών. Τα ασυμβίβαστα αυτά προκύπτουν από τις βασικές αρχές εσωτερικού ελέγχου και θέτουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να τηρείται η διάκριση των βασικών λειτουργιών ενός φορέα, ήτοι της συναλλακτικής, της διαχειριστικής και της λογιστικής (βλ. και “διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος”. Αυτές οι δικλείδες ασφαλείας τίθενται προκειμένου να ελαχιστοποιείται, κατά τεκμήριο, ο κίνδυνος λάθους ή απάτης. Τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο διαχείρισης και δεν υφίστανται στο σχέδιο είναι τα εξής:
  • Τα καθήκοντα του διατάκτη είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα
   • του ΠΟΥ
   • του δημόσιου υπόλογου (περιλαμβάνεται η διαχείριση χρημάτων, αξιών και υλικού).
  • Τα καθήκοντα του ΠΟΥ, ως εκκαθαριστή δαπανών (και των υφισταμένων οργάνων του που εμπλέκονται με την εκκαθάριση-ενταλματοποίηση), είναι, επιπλέον, ασυμβίβαστα με
   • την διαχείριση χρημάτων, αξιών και υλικού, άρα και την αρμοδιότητα πληρωμής.

Με λίγα λόγια το πρόσωπο που δίνει την εντολή για την πραγματοποίηση της δαπάνης (διατάκτης – δρα εκ μέρους και για λογαριασμό της διοίκησης), το πρόσωπο που ελέγχει, εκκαθαρίζει και δίνει την εντολή πληρωμής (ένταλμα) της δαπάνης (ΠΟΥ) και το πρόσωπο που διενεργεί την πληρωμή (προϊστάμενος ή υπάλληλος πληρωμών) πρέπει να είναι διακριτά και σε καμιά περίπτωση να μην συντρέχουν περισσότεροι από έναν, από τους προαναφερθέντες, ρόλοι στο ίδιο πρόσωπο.

 1. Καταστρατηγεί το νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 16 του ν.4440/2016), σύμφωνα με το οποίο «κάθε οργανική μονάδα συναρτάται με την ιεραρχικά ανώτερή της και κάθε υπάλληλος με τη μονάδα στην οποία υπηρετεί», αφού τα πολυτομεακής λειτουργίας Τμήματα (Πολιτών & Επιχειρήσεων, Λειτουργίας & Υποστήριξης) υπάγονται απευθείας σε Γενικές Δ/νσεις και όχι σε συγκεκριμένη Δ/νση όπως οφείλει.

Πχ Τα Τμήματα Πολιτών & Επιχειρήσεων, που αντικαθιστούν Τμήματα στα Επαρχεία των δέκα (10) Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ Νάξου, ΠΕ Κέας Κύθνου, ΠΕ Τήνου, ΠΕ Μήλου, ΠΕ Άνδρου, ΠΕ Πάρου, ΠΕ Θήρας, ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής νήσου Κάσου, ΠΕ Κω και ΠΕ Καλύμνου) υπάγονται υπηρεσιακά στην Γενική Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης και όχι σε κάποια Δ/νση ιεραρχικά ανώτερή της.

Ταυτόχρονα ενώ υπάγονται υπηρεσιακά στην Γενική Δ/νση Διοικητικής Λειτουργίας (αναφέρεται αλλού ως Γενική Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης) εκτελούν λειτουργίες και αρμοδιότητες άλλων Γενικών Δ/νσεων και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγικών τομέων (αρμοδιότητες Δ/νσης Εμπορικής Δραστηριοποίησης και Δ/νσης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας & Βιομηχανίας), της Γενικής Δ/νσης Κοινωνικής Συνοχής (αναφέρεται αλλού ως Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Συνοχής) (αρμοδιότητες όλων των Δ/νσεων) και της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Διασυνδέσεων (αρμοδιότητες όλων των Δ/νσεων).

Είναι πρωτοφανές, απαράδεκτο και παράνομο να μην υπάρχει σχέση, συνάρτηση ή ιεράρχηση των Τμημάτων αυτών και των υπαλλήλων τους. Να μην χαρακτηρίζεται η δομή του Οργανισμού από α) ιεραρχική διάρθρωση κατανεμημένη σε επάλληλες βαθμίδες και β) σχηματισμό των βαθμίδων ως κλιμακωτή πυραμίδα, όπως αναφέρεται ρητά και στα έγγραφα του ΥΠΕΣ.

Πως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η παράγραφος που αναφέρει ότι «3. Το μέγεθος, το εύρος και η φύση των υποθέσεων που εκτελούν ή διαχειρίζονται τα πολυτομεακής λειτουργίας Τμήματα καθορίζονται από τους Γενικούς Διευθυντές των αντίστοιχων κεντρικών υπηρεσιών με γνώμονα το δυναμικό του Τμήματος και τις διαθέσιμες ειδικότητες.»; Ποιος Γενικός Δ/ντής από όλους θα αποφασίζει και τί;

Ή αντίστοιχα στα Τμήματα Λειτουργίας &Υποστήριξης που αντικαθιστούν Τμήματα στα Επαρχεία των δέκα (10) Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ Νάξου, ΠΕ Κέας Κύθνου, ΠΕ Τήνου, ΠΕ Μήλου, ΠΕ Άνδρου, ΠΕ Πάρου, ΠΕ Θήρας, ΠΕ Καρπάθου – Ηρωικής νήσου Κάσου, ΠΕ Κω και ΠΕ Καλύμνου) τα οποία υπάγονται υπηρεσιακά στην Γενική Δ/νση Διοικητικής Λειτουργίας (αναφέρεται αλλού ως Γενική Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης) και όχι σε κάποια Δ/νση ιεραρχικά ανώτερή της.

Ταυτόχρονα ενώ υπάγονται υπηρεσιακά στην Γενική Δ/νση Διοικητικής Λειτουργίας (αναφέρεται αλλού ως Γενική Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης) εκτελούν λειτουργίες και αρμοδιότητες άλλων Γενικών Δ/νσεων και Δ/νσεων και συγκεκριμένα της Γενικής Δ/νσης Υποδομών, της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης και της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών.

Ακόμα όμως και τα αναφερόμενα ως διατομεακά, όπως τα Τμήματα Πρωτογενούς Τομέα κινούνται σε αρνητική κατεύθυνση και θα έχουν αρνητικές συνέπειες στην στελέχωση, στην επαρκή λειτουργία και προφανώς τελικά επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, που οφείλουν να παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες.

 1. Καταστρατηγεί στα πολυτομεακής λειτουργίας Τμήματα την δυνατότητα εφαρμογής του περιβόητου και πολυδιαφημισμένου από την κυβέρνηση νομοθετικού πλαισίου για το «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ν. 4940/2022), αφού καταργεί τα ιεραρχικά επίπεδα που προβλέπονται τόσο για τους στόχους που πρέπει να τίθενται, όσο και για την αξιολόγηση. Πως πχ ο Γενικός Δ/ντής Διοικητικής Οργάνωσης θα αξιολογεί ένα υπάλληλο του πολυτομεακής λειτουργίας Τμήματος Πολιτών & Επιχειρήσεων ενός Επαρχείου, ενώ επί της ουσίας δεν θα είναι ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός του, όταν σύμφωνα με τον ν.4940/22 «οι Αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των άμεσα ιεραρχικά υφισταμένων τους».

Πως ο Γενικός Δ/ντής Διοικητικής Οργάνωσης θα θέτει στόχους σε υπαλλήλους που θα εκτελούν ή θα διαχειρίζονται υποθέσεις άλλων Γενικών Δ/νσεων, με τι κριτήρια θα τους ελέγχει και θα τους αξιολογεί;

Τι σχέση μπορεί να έχει ο Γενικός Δ/ντής Διοικητικής Οργάνωσης με τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο δομών προστασίας ηλικιωμένων, παιδιών κλπ, με τον έλεγχο στο εμπόριο, με την εκτέλεση αρμοδιοτήτων των Μεταφορών κλπ;

 1. Με την κατάργηση των ενιαίων Δ/νσων Τεχνικών Έργων ανά νομό και την δημιουργία 5 νέων Διευθύνσεων (οι 4 που αφορούν τη μελέτη και υλοποίηση έργων θα έχουν έδρα τη Ρόδο)  με “μπερδεμένες αρμοδιότητες”, χωρίς αντιστοίχιση με το περιεχόμενο (αρμοδιότητες, ενέργειες και ευθύνες) που αποδίδει ο νομοθετημένος όρος «Δ/νση Τεχνικών Έργων» και ευθύνη για όλα τα νησιά και παράλληλα την κατάργηση των υφιστάμενων τμημάτων Τεχνικών Έργων στις περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες :

-Το στελεχιακό δυναμικό της έδρας θα αναγκάζεται σε πυκνότερες εκτός έδρας μετακινήσεις και συνακόλουθα σε απώλεια πολύτιμου χρόνου και προσωπική επιβάρυνση του κάθε υπαλλήλου, αφού εκτός των άλλων δεν λαμβάνεται υπόψη και το νομοθετικό πλαίσιο των υποχρεώσεων των υπαλλήλων για την εποπτεία των δρόμων κάθε 15 μέρες, την επίβλεψη των έργων κλπ.

-Οι τμηματάρχες δεν θα έχουν άμεση πρόσβαση στον Δ/ντή της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σημαντικές καθυστερήσεις και αύξηση της γραφειοκρατίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης διεύθυνσης όπου τα Τμήματα λειτουργούν συγχρόνως ως Διευθύνουσες Υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις ως Προϊστάμενες Αρχές. Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό εμποδίζεται η άμεση πρόσβαση της μίας προς την άλλη το οποίο είναι απαραίτητο κατά την υλοποίηση έργων δημιουργώντας πρόσθετα τεχνητά εμπόδια.

 1. Αποτελεί υποκρισία η δήθεν εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, γιατί την ίδια ώρα που προσπαθεί να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σε διάφορα Τμήματα δημιουργεί νέες Γενικές Δ/νσεις και Δ/νσεις, αυξάνοντάς τες σε 8 από 6 και σε 40 από 29 αντίστοιχα. Μόνο που η δουλειά βγαίνει από τα Τμήματα, από τους υπαλλήλους που είναι κατανεμημένοι στα Τμήματα, γιατί στα Τμήματα και στα Γραφεία (εάν υπάρχουν) κατανέμονται όλοι οι υπάλληλοι.

Οι Γενικοί Δ/ντές και οι Δ/ντές ασκούν διοίκηση, έχουν επιτελικό ρόλο, την ευθύνη για το συντονισμό, τον έλεγχο κλπ, αλλά δεν υλοποιούν τις αρμοδιότητες στο πεδίο δράσης κάθε υπηρεσίας.

Και στα Τμήματα γίνεται η μεγάλη κατακρεούργηση και η τερατογένεση των νέων πολυτομεακής λειτουργίας. Συγκεκριμένα μειώνει τα Τμήματα στις έδρες από 118 σε 97 και τα Τμήματα στα Επαρχεία από 91 σε 45!!!

 1. Καταργεί τα «Τμήματα Γραμματειών» που υπάρχουν στον ισχύοντα Οργανισμό και τα μετατρέπει σε «Γραφεία Υποστήριξης» σε κάθε Δ/νση, αφαιρώντας το επίδομα προϊσταμένου Τμήματος από αρκετούς υπαλλήλους που κατείχαν τη θέση, δεδομένου ότι με το μισθολόγιο (ν.4354/2015) δεν προβλέπεται επίδομα θέσης για όσους προΐστανται σε «Γραφεία».
 2. Καταργεί την υποχρέωση άσκησης συγκεκριμένων καθηκόντων από κάθε οργανική μονάδα, προκαλώντας εκτός των άλλων διάχυση ευθυνών και αδυναμία ελέγχου, αφού στα πολυτομεακής λειτουργίας ο ιεραρχικά ανώτερος δεν έχει καμία σχέση με τις αρμοδιότητες των υπαλλήλων και τις εκτελούμενες εργασίες.
 3. Ενισχύει τον παρεμβατικό ρόλο των αιρετών ιδιαίτερα στα πολυτομεακής λειτουργίας Τμήματα, προβλέποντας στο σχέδιο του ΟΕΥ ότι «τα ζητήματα προτεραιοτήτων του έργου τους επιλύονται με την καθοδήγηση των κατά Π.Ε. αρμόδιων αιρετών», παραβλέποντας τα αναφερόμενα στο άρθρο 160 του 3852/2010, ότι «οι αντιπεριφερειάρχες …. συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας».

Αγνοούν σκόπιμα ότι στις περισσότερες αρμοδιότητες και το νομοθετικό πλαίσιο που οφείλουν να εφαρμόζουν οι υπάλληλοι προβλέπονται συγκεκριμένοι χρόνοι και διαδικασίες;

Αγνοούν σκόπιμα ότι «η προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων» αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα;

Ή μήπως θέλουν οι αιρετοί να καθορίζουν πότε και που θα γίνονται έλεγχοι, με ποια κριτήρια, σε ποιες επιχειρήσεις;

 1. Με την παρ. 6 του άρθρου 15 « Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις» του Σχεδίου του Οργανισμού, δίνονται υπερεξουσίες στον Περιφερειάρχη, οι οποίες δεν απορρέουν από καμιά νομοθετική ρύθμιση, ούτε υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση από νόμο. Συγκεκριμένα στην παρ. 6 αναφέρεται ότι «Ο Περιφερειάρχης έχει την αρμοδιότητα, να αναθέτει έργο σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού, να συγκροτεί ή να καταργεί ομάδες έργου και Γραφεία, χωρίς τροποποίηση του οργανισμού.»!!!
 2. Διατηρεί τον ίδιο σχεδόν αριθμό θέσεων προσωπικού (μονίμων και ΙΔΑΧ, οργανικών και προσωποπαγών) παρότι από το 2015 έχουν περιέλθει στις Περιφέρειες αρκετές αρμοδιότητες, όπως η εκκαθάριση δαπανών, οι καθαρισμοί των ρεμάτων, η εποπτεία ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ κλπ, αποτυπώνοντας και με αυτό το στοιχείο ότι η Περιφερειακή Αρχή, ούτε καν στα «χαρτιά» δεν ζητάει να εφαρμοστεί το άρθρο 102 του Συντάγματος ότι «Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων.».

Είναι επίσης ενδεικτικοί της πρόθεσης συνέχισης των ιδιωτικοποιήσεων και της εργολαβοποίησης εργασιών, οι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού προβλεπόμενες θέσεις για προσωπικό καθαριότητας (3 θέσεις!!!), για χειριστές μηχανημάτων (4 θέσεις!!!) κλπ.

 1. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στις αναφερόμενες αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων δεν υπάρχουν υπαρκτές, ενώ αναφέρονται άλλες καταργημένες όπως στην Δ/νση Εμπορικής Δραστηριοποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγικών Τομέων για την συγκρότηση, τον συντονισμό και την υποστήριξη της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, που έχει καταργηθεί με το ν. 5019/2023, την κατάρτιση του μητρώου, την συγκρότηση, την υποστήριξη και την συμμετοχή στα μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.), που έχουν καταργηθεί με το Ν. 4849/2021, την διαχείριση όλων των ενεργειών σχετικά με τις ανώνυμες εταιρείες, που έχουν μεταφερθεί στο ΓΕΜΗ κλπ,  το ωράριο των πρατηρίων  υγρών καυσίμων “απελευθερώθηκε” με την παρ.1 άρθρο 137 ν. 5039/2023 κλπ.
 2. Θέτει στο άρθρο 13 του Σχεδίου το απαράδεκτο «εν ελλείψει» αντί της διαζευκτικής επιλογής (ή) αναφορικά με το ποιοι μπορεί να οριστούν Προϊστάμενοι και μάλιστα σε πάρα πολλές οργανικές μονάδες, αδιαφορώντας για ότι:

-ο «όρος» αυτός δεν υπάρχει ούτε στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν3528/2007), ούτε σε καμία άλλη διάταξη,

-στο άρθρο 84 του Υ.Κ. προβλέπεται πως Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE, Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE και Προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ,

-υποτιμά με αυτό τον τρόπο υπαλλήλους, που μπορεί να έχουν περισσότερα προσόντα, δεν εξασφαλίζει ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση όλων των υπαλλήλων.

Ταυτόχρονα σε ορισμένες οργανικές μονάδες δίνει δικαίωμα να προΐστανται υπάλληλοι κλάδων και ειδικοτήτων, που δεν συνδέονται με τις αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας, όπως κάνει με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και τα Τμήματα Δημόσιας Υγείας Δωδεκάνησου και Κυκλάδων, όπου προβλέπει ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Κτηνιάτρων και μάλιστα να προηγείται (θέτει το εν ελλείψει) κλάδων και ειδικοτήτων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας, όπως είναι οι ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, οι ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας κλπ.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι το Σχέδιο του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας πρέπει να αποσυρθεί και να διορθωθεί λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τις παρατηρήσεις των πρωτοβάθμιων Συλλόγων.

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμιά κατάργηση οργανικής μονάδας και αντικατάστασή της από τις λεγόμενες πολυτομεακές.

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το τσαλαπάτημα βασικών αρχών οργάνωσης των υπηρεσιών και διοικητικού δικαίου, ιεραρχίας και διάταξης των υπαλλήλων, τομεακής διάρθρωσης αρμοδιοτήτων, σεβασμού όλων των αρμοδιοτήτων, των κλάδων και ειδικοτήτων κλπ.

Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες των Περιφερειών πρέπει να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, να υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των υποδομών, την εξασφάλιση της προστασίας του λαού κλπ, διασφαλίζοντας και προωθώντας τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους, παρέχοντάς τους όλες τις αποζημιώσεις που απαιτούνται.-

Πίνακας Αποδεκτών

 1. Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

-κ. Περιφερειάρχη

-Πρόεδρο και Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου

2. ΣΥΝΑΠΝΕΔ

3. Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων